Värderingar

Affärsidé

Med stöd av den genuina erfarenhet och tradition som Bruske Måleri byggt upp under mer än åtta decennier skall vi fortsätta utvecklas i syfte att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.
Företaget skall genom sitt arbete med att ständigt försöka förbättras även i fortsättningen vara ett av de ledande alternativen i Stockholm med omnejd avseende måleri inom reparation och underhåll.

Kvalitetspolicy

Vi ska fortsätta utveckla ett konkret och effektivt kvalitetssystem och ständigt förbättra verksamheten mot ökad kundtillfredsställelse.
Vi ska vara tydliga i vår kommunikation både inom företaget och med vår omvärld. Det ska inte finnas några tvivel om VAD vårt uppdrag är, NÄR det skall utföras och HUR det bäst ska genomföras.
Vi ska arbeta aktivt för att våra samarbetspartners och leverantörer uppfyller våra krav inom såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är fastställd av ledningen utifrån Måleriföretagens miljöutredningsunderlag och framtagna miljöaspekter. Miljöpolicy fastställs utifrån miljöaspekter som ledningen utvärderar som de mest betydande.
Vi ska i samverkan med beställare välja produkter som ger såväl lång hållbarhet som liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.
Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan både vad gäller transporter och hantering av överblivet material.
Vi ska informera de anställda om miljöledningsarbetet, vikten av allas deltagande och medverkan.
Vi ska följa gällande miljölagstiftning.

Mål

Vi ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom utbildning och medbestämmande.
Vi ska medverka till en effektiv och ändamålsenlig rehabilitering.
Vi ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Riktlinjer

  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som till exempel mobbing, social utstötning eller trakasserier.
  • Vi ska ha nolltolerans mot droger och alkohol under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller droger på arbetstid, anmäla detta till närmaste chef som agerar enligt handlingsplan för drog- och alkoholpolicy.
  • Rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där målet är att samarbetet mellan företag, anställd och företagshälsovård är att få den anställde tillbaka i arbete så snart som möjligt.
  • Genom såväl skyddsarbete som interna- och externa revisioner (OHSAS 18001) ska vi arbeta för att motverka och förebygga uppkomsten av farliga situationer, detta görs genom att handlingsplaner för upptäckta brister skapas, genomförs och utvärderas.
  • Den anställdes arbete ska så långt som möjligt präglas av variation där den anställde ska ges möjligheter att utvecklas och ges eget ansvar efter sina förutsättningar.
  • För att säkerställa att vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning ska vi använda oss av vår branschorganisations lagövervakning.