Värderingar

Med stöd av den genuina erfarenhet och tradition som Bruske Måleri byggt upp under mer än åtta decennier skall vi fortsätta utvecklas i syfte att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Riktlinjer

  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som till exempel mobbing, social utstötning eller trakasserier.
  • Vi ska ha nolltolerans mot droger och alkohol under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller droger på arbetstid, anmäla detta till närmaste chef som agerar enligt handlingsplan för drog- och alkoholpolicy.
  • Rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där målet är att samarbetet mellan företag, anställd och företagshälsovård är att få den anställde tillbaka i arbete så snart som möjligt.
  • Genom såväl skyddsarbete som interna- och externa revisioner (OHSAS 18001) ska vi arbeta för att motverka och förebygga uppkomsten av farliga situationer, detta görs genom att handlingsplaner för upptäckta brister skapas, genomförs och utvärderas.
  • Den anställdes arbete ska så långt som möjligt präglas av variation där den anställde ska ges möjligheter att utvecklas och ges eget ansvar efter sina förutsättningar.
  • För att säkerställa att vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning ska vi använda oss av vår branschorganisations lagövervakning.